• Tweede proefdruk gratis!
  • Ambachtelijke folie, letterpress, preeg
  • Speciale papiersoorten

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden DE KAARTJESWINKEL VOF

De Kaartjeswinkel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 63853051

Indien u diensten bestelt via de webapplicatie van De Kaartjeswinkel gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals hier staan beschreven.


A.

Het bedrijf De Kaartjeswinkel is gevestigd aan de

Zandstraat 10
2312PK Leiden
info@dekaartjeswinkel.nl
KvK 63853051
BTW NL855427978B01
TEL 071 2041822

De Kaartjeswinkel is een webapplicatie waarmee bezoekers kaartjes kunnen bestellen, laten drukken en verzenden. 

De ontwerpen worden gedrukt op een digitale drukpers en heidelberg degels.


B. Privacyreglement

Alle door de klant ingevoerde gegevens worden uitsluitend gebruikt ter uitvoering van uw bestellingen en overeenkomst. Uw gegevens kunnen we eventueel ook gebruiken voor aanbiedingen, reclames of andere producten en diensten van De Kaartjeswinkel. Deze aanbiedingen zullen u per mail worden gestuurd. Wanneer u zich voor deze mail wilt afmelden, kunt u dat doen door een mail te sturen naar info@dekaartjeswinkel.nl. Mailadressen zullen niet overgedragen worden aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.


Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassingen op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten bij De Kaartjeswinkel.
Deze voorwaarden zijn via de site www.dekaartjeswinkel.nl te raadplegen en schriftelijk op te vragen.
1.2. Het doen van een bestelling houdt in dat u deze algemene voorwaarden accepteert.
1.3. Alle rechten en aanspraken die in deze Algemene Voorwaarden worden bedongen, worden tevens voor alle leveranciers en tussenpersonen bedongen.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1. Alle aanbiedingen van De Kaartjeswinkel zijn geheel vrijblijvend en kunnen ten alle tijden worden gewijzigd.
2.2. Prijzen kunnen ten allen tijden worden aangepast en zijn geldig bij de volgende bestellingen.
2.3. Een overeenkomst komt tot stand wanneer een bestelling via de site is geplaatst en deze is geaccepteerd door De Kaartjeswinkel.
2.4. De Kaartjeswinkel is gerechtigd om bestellingen te weigeren. Dit wordt uiterlijk 2 dagen na de geplaatste bestelling medegedeeld.

 

Artikel 3. Prijzen, betalingen en facturen
3.1. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW, exclusief enveloppen en verzendkosten. De prijzen staan vermeld in euro’s.
3.2. De PRIJZEN worden automatisch uitgerekend bij het plaatsen van de bestelling.
3.3. Een bestelling kan alleen worden geaccepteerd indien er direct is betaald via het aangesloten betaalplatform of indien er vooraf een machtiging tot betaling met een correct bankrekeningnummer en tenaamstelling is afgegeven bij de bestelling.
3.4. Indien de betaling wordt herroepen, bent u De Kaartjeswinkel het openstaande bedrag verschuldigd, inclusief een vertragingsrente van 1% per maand en administratiekosten van € 25,-. Indien het openstaande bedrag wordt uitbesteed aan een Incassobureau, bent u tevens de incassokosten verschuldigd.
3.5. Indien uw betaling in gebreke blijft, is De Kaartjeswinkel gerechtigd om de bestelling op te schorten dan wel te annuleren.
3.6. Indien de prijzen stijgen, dan heeft u recht op de prijs die bekend was wanneer u uw bestelling officieel heeft geplaatst bij De Kaartjeswinkel. 
3.7. Indien er sprake is van retourstortingen van gelden, worden deze gedaan met aftrek van de geldende bankkosten.
3.8. De Kaartjeswinkel levert betaalde goederen bedoeld voor de particuliere sector. De debiteur handelt altijd als privépersoon. Verzoeken om facturen op andere naam of omschrijving te zetten worden niet geaccepteerd. Wanneer de tenaamstelling of omschrijving op een factuur niet correct is, kan dit voor problemen zorgen. Het uitreiken van een onjuiste factuur kan leiden tot een boete van €5.278.
3.9. Drukwerk wordt pas gedrukt nadat de volledige factuur is voldaan. De Kaartjeswinkel is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging in de druktijd, door later betalen van de factuur.

 

Artikel 4. Letterpress kleuren
4.1. Indien een PMS kleur als referentie is gekozen zullen wij ons uiterste best doen deze kleur goed, handmatig te mengen. Afwijkingen binnen de range van 5% zijn hierbij toegestaan. Voor kleuren geaccordeerd via een beeldscherm gaan wij uit van ons eigen beeldscherm. Over het uiteindelijke kleurresultaat kun je geen klacht indienen. Kleurafwijkingen in de drukgang kunnen voorkomen. Dit komt doordat de kaarten niet volledig machinaal worden vervaardigd en er veel handwerk bij komt kijken.
4.2. Controleer een definitief, laatste ontwerp zorgvuldig, jij hebt de verantwordelijkheid over de correctheid van het ontwerp. Blijkt dat er een fout in het ontwerp staat en het drukwerk moet opnieuw gedrukt worden zijn wij genoodzaakt minimaal 50% van de kosten door te berekenen. Defintieve prijs is afhankelijk van het soort opdracht en gekozen druktechnieken.

 

Artikel 5. Levering
5.1. Alle leveringen van de bestellingen worden uitbesteed aan een derde partij. Meestal is dit DHL, DHL4you of PostNL.
5.2. Wanneer de bestellingen zijn gepost, zijn de leveringsvoorwaarden van deze derde partij van toepassing.
5.3. De bestellingen worden uitgevoerd op de door u aangegeven besteldatum, met voorbehoud van overmacht en technische storingen.
5.4. Bestellingen worden niet uitgevoerd in het weekend en officiële feestdagen zoals Kerst, Pasen, Nieuwjaarsdag, Hemelvaartsdag, Koninginnedag en Pinksteren. En op bevrijdingsdag (5 mei) eens in de vijf jaar (2015).
5.5. De Kaartjeswinkel is niet verantwoordelijk voor eventueel geleden leed bij vertraagde levering.
5.6. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren.
5.7. Levering geschiedt naar de bij de bestelling door u opgegeven adres of adressen. De Kaartjeswinkel is niet verantwoordelijk voor verkeerde of vertraagde bezorging in het algemeen en wanneer deze adressen zijn veranderd.
5.8. De Kaartjeswinkel heeft het recht tot een meer- of minderlevering van 2%, zonder dat dit invloed heeft op de prijs.
5.9. Indien de geleverde producten niet aan de vooraf gestelde verwachtingen voldoen, dient u dit binnen 24 uur na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd, ondersteunt door duidelijke foto's, aan ons te kennen te geven zodat De Kaartjeswinkel in de gelegenheid gesteld kan worden om de fout te herstellen. Het foutieve product wordt retour verzonden naar het vestigingsadres van De Kaartjeswinkel.
Indien De Kaartjeswinkel niet in de gelegenheid is gesteld om de fout te herstellen (doordat de kaartjes bijvoorbeeld al verzonden zijn), dan kan er geen aanspraak gemaakt worden op enige schadevergoeding. Belangrijk is om de kaarten NIET te versturen. Bij door de klant reeds verzonden producten kan De Kaartjeswinkel geen klacht meer in behandeling nemen.
5.10. De kleuren van de verschillende drukmomenten (bijvoorbeeld proefkaart en de uiteindelijk bestelde oplage) kunnen 3% afwijking hebben. Dit komt door verschillende omstandigheden tijdens het drukken. Hierop kan geen aanspraak gemaakt worden.

 

Artikel 6. Productietijden speciale afwerkingen
6.1. De productietijd start op het moment dat het definitieve ontwerp door jou is goedgekeurd en de bestelling bij ons is geplaatst. 
6.2.. Drukwerk met speciale afwerkingen zoals letterpress, folie, preeg, duplex, heeft een productietijd van ca. 5-6 werkdagen. Mits akkoord vóór 11.00 uur op een werkdag, geldt die dag als eerste productiedag.hierna bieden wij het aan bij de post.
 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
7.1. De eigendom van de producten gaat op u over wanneer aan alle financiële verplichtingen is voldaan.
7.2. Het risico van de producten gaat op u over op het moment van aflevering.
7.3. Auteursrechtelijke eigendommen worden nooit overgedragen en blijven bij De Kaartjeswinkel en/of de betreffende illustrator.
7.4. Indien jij zelf een kant en klaar ontwerp aanlevert, ben jij zelf verantwoordelijk voor het copyright.
7.5. Wij maken geen kopie van andere kaarten van andere illustratoren en ontwerpers.
7.6. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om onze naam op de gerealiseerde ontwerpen te vermelden.
7.7. Zonder de toestemming van De Kaartjeswinkel mogen er geen andere artikelen worden vervaardigd op basis van jullie persoonlijke ontwerp.Artikel 8. Auteursrechtelijke, intellectuele en industriële eigendomsrechten
8.1. Alle auteursrechtelijke, intellectuele en industriële rechten zijn eigendom van De Kaartjeswinkel en eventuele leveranciers en dienen door u te worden gerespecteerd.
8.2. De Kaartjeswinkel maakt gebruik van beelden van derden en draagt hierover rechten af aan de betrokkenen. De Kaartjeswinkel garandeert niet dat alle gebruikte beelden geen inbreuk geeft op eigendomsrechten van derden.
8.3. Indien u van mening bent dat eigendomsrechten worden aangetast, kunt u dit schriftelijk melden aan De Kaartjeswinkel, de Zandstraat 10, 2312 PK Leiden.
8.4. Werk dat in uw opdracht wordt vervaardigd, geïllustreerd of ontworpen blijft auteursrechtelijk eigendom van De Kaartjeswinkel en de betreffende illustrator en mag niet door u worden gebruikt voor andere doeleinden. De Kaartjeswinkel behoudt het recht om het werk en/of het ontwerp voor commerciële doeleinden in te zetten en op te nemen in de collectie.
8.5. Indien de klant via de applicatie eigen afbeeldingen of foto's inlaadt, is hij zelf verantwoordelijk voor de eventuele auteursrechten die op dit materiaal rusten.


Artikel 9. Reclames en aansprakelijkheid
9.1. Indien de geleverde producten niet aan de vooraf gestelde verwachtingen voldoen, dient u dit binnen 24 uur na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd, ondersteunt door duidelijke foto's, aan ons te kennen te geven zodat De Kaartjeswinkel in de gelegenheid gesteld kan worden om de fout te herstellen. Het foutieve product wordt retour verzonden naar het vestigingsadres van De Kaartjeswinkel.
Indien De Kaartjeswinkel niet in de gelegenheid is gesteld om de fout te herstellen (doordat de kaartjes bijvoorbeeld al verzonden zijn), dan kan er geen aanspraak gemaakt worden op enige schadevergoeding. Belangrijk is om de kaarten NIET te versturen. Bij door de klant reeds verzonden producten kan De Kaartjeswinkel geen klacht meer in behandeling nemen.
9.2. De Kaartjeswinkel heeft het recht om de door haar geleverde producten te vervangen of een productiefout op te lossen. Hierbij kan De Kaartjeswinkel niet worden verplicht tot het inzetten van spoedleveringen door middel van koeriers.
9.3. Producten die na controle toch door de klant zelf zijn verstuurd, kunnen niet gereclameerd worden.
9.4. De Kaartjeswinkel is niet aansprakelijk voor taalfouten, typefouten en/of opmaakfouten zoals verkeerde uitlijning, teksten die te dicht bij de rand staan, onscherpe geüploade afbeeldingen of verkeerde adressenlijsten.
9.5. De Kaartjeswinkel is niet aansprakelijk voor gevolgschade. Ook is De Kaartjeswinkel niet aansprakelijk ten gevolge van door de koper of door de koper ingeschakelde derden uitgevoerde reparaties, aanpassingen en onjuist aangebrachte voorzieningen aan de artikelen.

 

Artikel 10. Bestellingen / communicatie
10.1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en medelingen ten gevolge van het gebruik van internet of een ander communicatiemiddel tussen u en De Kaartjeswinkel en derden voor zover betrekking hebbend op uw relatie met De Kaartjeswinkel, is De Kaartjeswinkel niet aansprakelijk.

 

Artikel 11. Overmacht
11.1. In geval van overmacht heeft De Kaartjeswinkel het recht om de uitvoering en levering van uw bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit wordt u schriftelijk medegedeeld zonder dat De Kaartjeswinkel verplicht is tot enige schadevergoeding.
11.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan De Kaartjeswinkel kan worden aangerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Hieronder worden ook technische problemen van de site, internet en telefoonverkeer verstaan die niet binnen 24 uur zijn op te lossen.

 

Artikel 12. Retourrecht
12.1. Indien een (niet gepersonaliseerd) product niet bevalt, heeft de klant het recht om binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen, een artikel retour te sturen (herroepingsrecht). Het terugsturen van een artikel kan door een retouropdracht via een van onze medewerkers via telefoon of email. De kosten die gemaakt worden voor het terugsturen van het te retourneren artikel zijn voor de klant. Wij streven er naar om het geretourneerde artikel binnen 3 werkdagen na ontvangst te verwerken.
12.2. Het artikel mag alleen worden teruggestuurd als deze compleet is en in de - voor zover redelijkerwijs mogelijk - originele staat en verpakking.
12.3. Gepersonaliseerde artikelen kunnen niet worden geretourneerd, omdat de producten mogelijk via jouw overeenkomstig jouw specificaties zijn aangepast. Daaronder verstaan we alle producten die via de online ontwerptool worden besteld o.a. gepersonaliseerde kaarten en een gepersonaliseerde sluitstickers. De zichttermijn (herroepingsrecht) voor koop op afstand zoals vermeld in artikel 7:46d lid 1-3 van het Burgerlijk Wetboek is op de gepersonaliseerde producten dan ook niet van toepassing, daar het om een op maat gemaakt product gaat.

 

Artikel 13. Diversen
13.1. Wanneer De Kaartjeswinkel de Algemene Voorwaarden gedurende een lange of korte tijd minder strikt heeft nageleefd, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden te eisen.
13.2. De zichttermijn voor koop op afstand zoals vermeld in artikel 7:46d lid 1-3 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing daar het om op maat gemaakt specifiek producten gaat.


Betaalmethoden
iDeal
Sofort
Belfius